ROMAN HISTORY

1. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod:
- Republic
- Patricians
- Plebeians Forum
- 12 Tables
- Etruscan Romulus
- Legion
- Ssenate
- Consul
- Tribune
- Ides of March
- Veto
- Latifundia
- Pax Romana
- Latium
- Tibet River
- Adoptive system
- Battle of Actium

2. Gumawa ng timeline at ilagay sa tamang order ang mga sumusunod na pangyayari. Maglagay ng kumpletong detalye.
* Pinamahalaan ng mga Etruscan ang Rome
* Nagtatag ang mga Romans ng republika.
* Sumiklab ang struggle of the orders.
* Digmaan sa pagitan ng Carthage at Rome (punic wars)
* Reporma ng Gracchi Bros.
* Pamamayagpag nina Marcus at Sulla.
* Pagbuo ng first triumvirate.
* Pamamahala ni Julius Caesar.
* Pagbuo ng second triumvirate.
* Emperorship ni Augustus Caesar.
* Simula ng Pax Romana.
* Pagbagsak ng Roman Empire sa kanluran.

3. Paano tumatakbo ang Roman Republic?

4. Ibigay ang mga mabubuti at masasamang dulot ng Punic wars?

5. Bakit masasabing mahusay na pinuno si Julius Caesar?

6. Paano pinamunuan ni Augustus Caesar ang Rome? Bakit niya itinago ang tunay niyang kapangyarihan?

7. Kumpletuhin ang tsart sa ibaba:

Dynasty.............................Nagawa
Julio - Claudian
* Tiberius
*Caligula
*Claudius
*Nero
Flavian
*Vespasian
*Titus
*Domitian
Five Good Emperors
* Nerva
* Trajan
* Hadrian
* Antoninus Pius
* Marcus Aurelius

8. Bakit bumagsak ang Roman Empire sa Kanluranin?

9. Paano naitatag ang Byzantine Empire? Ano ang kahalagahan nito?

10. Ibigay ang kahalagahan nina Diocletian Constantine at Justinian the Great.

miss Vice :)

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © dadadadarwin! :)